logo_cla.gif
There was a young lady from Tottenham
Stress exercise

vicar.gif

Click on the play button to listen to the poem and then click on the stressed syllables.


knickers.gif
Thə ə young dy frəm tənhəm,
Who had no nəs, ər else she'd fətən 'əm.
ət ət thə ə's,
She off ə kəs.
, she əx, she felt ən 'əm.