logo_cla.gif
There once was a fellow from Ryde
Stress exercise

man3.gif

Click on the play button to listen to the poem and then click on the stressed syllables.

There wəz ə lə frəm ,
In ə rə l prəssən wəz .
Whən who wəz ,
He gəld ən :
"I də . I jəs fə thə ."