logo_cla.gif
There once was a lady from Ryde
Stress exercise

lady.gif

Click on the play button to listen to the poem and then click on the stressed syllables.


apples.gif
There wəz ə dy frəm ,
Who ə green ppəl ən .
The ppəl fəted
In thə ləed
ən made dər in ər in.